კერძო მაუწყებლის - “იმედის” არაერთი წარმომადგენლის/დაკავშირებული პირის მონაწილეობა საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს კანდიდატის შესარჩევ კომისიაში დაუშვებელია


კოალიცია “მედიის ადვოკატირებისთვის” ეხმიანება საქართველოს პარლამენტის დადგენილებას[1] საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს სამი კანდიდატის შესარჩევი საკონკურსო კომისიის შესახებ. გუშინ, 2022 წლის 30 მარტს პარლამენტმა დაამტკიცა საპარლამენტო საკონკურსო კომისია, რომლის შემადგენლობაშია კერძო მაუწყებლის - “იმედის” არაერთი წარმომადგენელი / დაკავშირებული პირი.


“საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის” 209-ე მუხლის თანახმად,  საკონკურსო კომისიაში უნდა შედიოდნენ, სამოქალაქო საზოგადოების და აკადემიური წრეების წარმომადგენლები. საკანონმდებლო დონეზე დადგენილი კრიტერიუმის მიუხედავად, პარლამენტმა არასწორად გამოიყენა დისკრეცია და არ გაითვალისწინა კომისიის შემადგენლობაში პლურალიზმის მაღალი საჭიროება.


კოალიცია მიიჩნევს, რომ  კერძო მაუწყებლის “იმედის” არაერთი წარმომადგენლის ან/და მასთან დაკავშირებული პირის მონაწილეობა საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს კანდიდატის შესარჩევ კომისიაში დაუშვებელია.